POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta és la política de protecció de dades de Bugaderia l’Empordà S.A. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats de prestació de serveis de neteja i lloguer de roba especialitzats en el sector hoteler donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les dades personals és Bugaderia l’Empordà S.A. (d’ara endavant, Bugaderia l’Empordà), amb CIF A17165432 i domicili a l’avinguda Puntüí, 13, polígon El Rissech, de Corçà (CP 17121), tel. 972 64 31 48, info@bugaderiaemporda.com, www.bugaderiaemporda.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 447.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES?

A Bugaderia l’Empordà tractem les dades personals per a les següents finalitats:

CONTACTE
Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

ATENCIÓ TELEFÒNICA
Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden enregistrar advertint-ho prèviament a la persona amb qui ens comuniquem.

SELECCIÓ DE PERSONAL
Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació.
El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball.
No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

SERVEIS ALS CLIENTS
Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

INFORMACIÓ DELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS
Mentre existeix relació contractual amb els seus clients Bugaderia l’Empordà fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres productes o serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.

GESTIÓ DE LES DADES DELS NOSTRES PROVEÏDORS
Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

VIDEOVIGILÀNCIA
En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

USUARIS DE LA NOSTRA WEB
El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

ALTRES CANALS D’OBTENCIÓ DE DADES
Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i tractament.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

 

EN COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ PRECONTRACTUAL
Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos). És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae o que participen en processos selectius.

 

EN COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL
Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

 

EN COMPLIMENT D’OBLIGACIONS LEGALS
Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

 

AMB BASE AL CONSENTIMENT
Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

 

PER INTERÈS LEGÍTIM
Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

 

A QUI ES COMUNIQUEN LES DADES?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).
En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

 

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció.
En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.
En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

 

QUINS DRETS TENEN LES PERSONES EN RELACIÓ A LES DADES QUE TRACTEM?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A SABER SI ES TRACTEN
Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

 

A SER INFORMAT EN LA RECOLLIDA
Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

 

A ACCEDIR-HI
Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

 

A DEMANAR-NE LA RECTIFICACIÓ
És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

 

A DEMANAR-NE LA SUPRESSIÓ
En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

 

DEMANAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

 

A LA PORTABILITAT
En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

 

A OPOSAR-SE AL TRACTAMENT
Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

 

A NO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL
Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

 

COM ES PODEN EXERCIR O DEFENSAR ELS DRETS?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Bugaderia l’Empordà a l’adreça postal l’avinguda Puntui, 13, polígon El Rissech, Corçà (CP 17121), o mitjançant el formulari electrònic disponible a www.bugaderiaemporda.com, o bé enviant un correu electrònic a info@bugaderiaemporda.com, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.
Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.